Zamknij
REKLAMA

Łukasz Schreiber o zmianach dotyczących wyborów i ustroju organów samorządowych

19:08, 14.11.2017 | ech
REKLAMA
Skomentuj
Fot. Jacek Nowacki

Poseł Łukasz Schreiber przedstawił dzisiaj podczas konferencji prasowej główne założenia zmian w ordynacji wyborczej do samorządu oraz zmian dotyczących funkcjonowania organów samorządu przygotowane przez PiS. W konferencji udział wzięli liderzy samorządowi Prawa i Sprawiedliwości w naszym województwie.

Poseł Łukasz Schreiber jest członkiem grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości, która przygotowała pakiet zmian ustawodawczych dotyczących ordynacji wyborczej do rad gmin, powiatów i województw, a także zmian w funkcjonowaniu organów samorządowych. Złożony już w Sejmie projekt zakłada wprowadzenie zmian w Kodeksie wyborczym, a także w ustawach: o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i o samorządzie województwa. Łukasz Schreiber podkreślił, że media informując o proponowanych zmianach, koncentrują się głównie na tych, które dotyczą Kodeksu wyborczego. Równie ważne są jednak i te, które odnosić się będą do wzmocnienia uprawnień kontrolnych obywateli nad samorządem, wzmocnieniem roli radnych i rad, a także poszerzenia uprawnień opozycji.

W odniesieniu do wyborów samorządowych projekt wprowadza zasadę dwukadencyjności wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, ale  kadencyjność będzie miała zastosowanie po raz pierwszy od wyborów, które odbędą się w roku 2018. Przewidziano, że kandydat na wójta, burmistrza, prezydenta będzie mógł startować tylko do rady tej gminy, gdzie kandyduje na funkcję wykonawczą.

Projekt przewiduje likwidację wyborów większościowych. Wybory do rady gminy będą odbywać się w systemie proporcjonalnym. Obecnie wybory te, z wyjątkiem wyborów do rad gmin w miastach na prawach powiatu, odbywają się według ordynacji większościowej, czyli radni wybierani są w jednomandatowych okręgach wyborczych (tzw. JOW-ach).

W wyborach do rady gminy i sejmiku województwa w każdym okręgu wyborczym wybieranych ma być od 3 do 7 radnych. Obecnie w okręgu wyborczym do sejmiku województwa wybiera się od 5 do 15 radnych (w naszym województwie okręgi są 5- lub 6-mandatowe). Ponadto - zgodnie z projektem - z 10 do 7 zmniejszona ma być maksymalna liczba radnych powiatowych wybieranych w okręgu wyborczym.

Towarzyszący w konferencji prasowej posłowi PiS liderzy samorządowi Prawa i Sprawiedliwości w naszym województwie Paweł Grzybowski, burmistrz Rypina i Michał Krzemkowski, radny sejmiku województwa z aprobatą odnieśli się do proponowanych zmian, podkreślając, że wpłyną one na większą transparentność funkcjonowania samorządu. Bydgoski radny Tomasz Rega zauważył, że niektóre proponowane przez posłów PiS rozwiązania mają już w bydgoskim samorządzie zastosowanie. - To pokazuje, że władza ustawodawcza, czyli pan poseł zobaczył, iż w pewnych samorządach dobre rzeczy, dobre nawyki można skopiować w skali kraju - podkreślił Tomasz Rega, który będąc przedstawicielem opozycji w bydgoskiej radzie jest przewodniczącym komisji rewizyjnej (proponowane przez PiS zmiany zakładają, że prawo objęcia tej funkcji przez opozycję przysługiwać będą z mocy prawa, a nie zwyczaju). - Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej - zauważył jednak radny Rega i wskazał, że zmiany dotyczące wyodrębnienia biur obsługujących organ stanowiący, komisji i radnych ze struktur urzędu będą miały pozytywny wpływ na działanie bydgoskiej rady, a zwłaszcza przeniesienie do rady miasta służbowego podporządkowania radców prawnych.

                                                                                             * * *

Biuro posła Łukasza Schreibera przygotowało wykaz zmian, które zawarte są w projekcie Prawa i Sprawiedliwości. Wykaz ten publikujemy poniżej. Z własnej inicjatywy podkreśliliśmy te proponowane zmiany przepisów dotyczących samorządów, które -  gdyby zostały przez Sejm uchwalone - będą zupełną nowością dla bydgoskiego samorządu. Część zmian np. dotyczących budżetu obywatelskiego, czy obowiązku transmisji sesji, nagrywania i upubliczniania nagrań lub rejestrowania i upubliczniania wykazów głosowań bydgoska rada już wcześniej przyjęła w uchwalonym przez siebie statucie i regulaminie obrad. Nie dotyczy to oczywiście zmian, które dotyczą Kodeksu wyborczego.W tym przypadku wszystkie propozycje dotyczą wprowadzenia zmian w prawie.

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCE SAMORZĄDÓW

Zmiany zwiększające kontrolę obywateli nad samorządem:

• obowiązek transmisji, nagrywania i upubliczniania nagrań sesji rad i sejmików
• obowiązek rejestrowania i upubliczniania wykazów głosowań
• powołanie komisji skarg, wniosków i petycji
• wprowadzenie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców
• mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydowaliby corocznie o części wydatków budżetu (realny i obowiązkowy budżet obywatelski)

Wzmocnienie radnych klubów opozycyjnych:

obowiązek wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały zgłoszonej przez przewodniczącego klubu radnych
• indywidualne uprawnienia kontrolne radnych podobne do tych, jakie mają posłowie
• wzmocnienie pozycji interpelacji i zapytań radnych
coroczna debata o stanie samorządu połączona z udzieleniem wotum zaufania
• funkcja przewodniczącego komisji rewizyjnej w samorządzie województwa dla przedstawiciela klubu opozycyjnego
• zagwarantowanie funkcji przewodniczącego komisji rewizyjnej dla klubu opozycyjnego

Wzmocnienie niezależności samorządu:

wyodrębnienie biur obsługujących organ stanowiący, komisji i radnych ze struktur urzędu. Funkcje zwierzchnika służbowego w stosunku do zatrudnionych w nich osób pełniłby właściwy przewodniczący organu stanowiącego
przeniesienie z rady gminy na wójta, burmistrza, prezydenta miasta kompetencji w zakresie powoływania i odwoływania skarbnika gminy

ZMIANY W KODEKSIE WYBORCZYM

Zmiany zwiększające jawność i transparentność procesu wyborczego:

• transmisja z lokalu wyborczego (nagranie przechowywane 2 lata)
• przewodniczący komisji podczas liczenia głosów będzie brał do ręki kartę, pokazywał wszystkim obecnym i głośno oznajmiał, czy jest ważna, czy dany głos jest ważny i na kogo został oddany
• zabezpieczenie kart do głosowania przy zastosowaniu opieczętowanych opakowań zbiorczych
• zniesienie głosowania korespondencyjnego (w zamian głosowanie przez pełnomocnika)
• niezwłocznie po sporządzeniu protokołu, przed jego przekazaniem do komisji wyższego stopnia, jego kopia będzie wywieszana w lokalu wyborczym
• mężowie zaufania będą mieli prawo brać udział we wszystkich czynnościach komisji
• Państwowa Komisja Wyborcza zobligowana do sprawdzenia kart do głosowania i innych dokumentów z wyborów  w celu wykluczenia podejrzenia nieprawidłowości w przebiegu wyborów
• karta do głosowania będzie składać się z zadrukowanych jednostronnie, trwale połączonych kartek. Na pierwszej kartce tytuł. Na drugiej czytelna informacja o sposobie głosowania. Na trzeciej i kolejnych listy kandydatów
• liczenie głosów w obecności co najmniej 2/3 pełnego składu komisji

Zmiany strukturalne:

• dwukadencyjność wójtów, burmistrzów, prezydentów miast (od najbliższych wyborów)
• likwidacja okręgów jednomandatowych w wyborach do rady gminy.  W każdym okręgu wybierałoby się od 3 do 7 radnych (od najbliższych wyborów)

•  zniesienie wyborów dwudniowych
•  wprowadzenie możliwości kandydowania tylko z obszaru województwa, na którym stale się zamieszkuje
•  zmiany obwodów wyborczych tylko ze względu na zmianę granic gminy, liczbę wybieranych radnych gminy lub  zmianę liczby mieszkańców
• uzupełnienie składu PKW o osoby rekomendowane przez kluby poselskie (7 osób)
•  bezpieczeństwo systemu informatycznego. Urządzenia techniczne i oprogramowanie usytuowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w wyłącznej dyspozycji Państwowej Komisji Wyborczej oraz Krajowego Biura Wyborczego.

(ech)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (8)

zdegustzdegust

11 4

Czyli małe komitety wyborcze do odstrzału.
Znowu głosowanie na partie, a nie konkretnych kandydatów (tym jest w istocie odejście od jow-ów). Partyjniactwo górą!
Ubawiło mnie: obowiązek transmisji, nagrywania i upubliczniania nagrań sesji rad i sejmików
Szkoda, że tego w Sejmie nie ma, a szczególnie transmisji z tajemniczych głosowań w sali kolumnowej i liczenia tam głosów. 20:47, 14.11.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Seba-76Seba-76

9 2

Czy inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców przewiduje odwołanie marszałka/radnych? Teraz są praktycznie nieodwołalni. 21:33, 14.11.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

StenSten

9 1

W nagrywaniu posiedzeń nie ma niczego nadzwyczajnego. Po prostu duch czasów wymuszony rozwojem cywilizacji technicznej. Skoro w większości sądów obowiązkowo nagrywa się rozprawy i sędziowie z góry uprzedzają o tym uczestników procesu, nic dziwnego, że postanowiono wprowadzić obowiązek nagrywania również posiedzeń rad i sejmików.
Nawiasem mówiąc od czasu wprowadzenia kamer do sal sądowych sędziowie stali się grzeczniejsi i uprzejmiejsi dla stron.
Aby rozwiać wszelkie wątpliwości : Obowiązkowe nagrywanie rozpraw sądowych rozpoczęto jeszcze za rządów koalicji PO-PSL. 21:33, 14.11.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

mieszkaniecmieszkaniec

5 4

Większość spraw i tak partie rządzące w danej gminie ustalają za zamkniętymi drzwiami, ale jak chcą nagrywać i publikować (zresztą sesje rady miasta w Bydgoszczy już są publikowane na YT), to przydałoby się jeszcze nagrać i opublikować (chociaż audio) posiedzenia wszystkich komisji rady miasta. Jak ktoś oglądał obrady miejskiej rady, to zapewne pamięta iż wielokrotnie nie podchodzono do dyskusji z uwagi na przegadanie tematów na komisjach. 22:37, 14.11.2017

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Leonard BorowskiLeonard Borowski

2 2

Gdyby w wyniku uczciwych wyborów, w gminach rządziły partie, nie byłoby takiego bezprawia jakie teraz obserwujemy w wielu nawet najmniejszych z nich. Bowiem w wielu takich miejscach nie rządzą żadne partie, tylko sitwy wójta, mające także cechy lokalnych mafii, wspieranych przez skorumpowane starostwa (też sami się wybierają) a nawet policjantów. Znam trochę jedną z nich i wiem co piszę. Tak swoją "władzę" nazywają sami mieszkańcy tej gminnej wsi. W miastach takie mafie z uwagi na skalę, są bardziej anonimowe. Choć i tu gołym okiem widać, jak lokalny watażka - prezes dużej spółdzielni mieszkaniowej, jest wspierany przez dziwnie zachowującą się tzw.policję, tzw.prokuraturę a nawet tzw. sądy. Skorumpowane mafie świadczące swoje usługi, broniące interesy prezesa, złodzieja i oszusta w jednym. Który przewodniczącym tzw. Rady Nadzorczej tej dużej spółdzielni, przy pomocy swoich pracowników, emerytów i pazernego tzw. aktywu, uczynił swojego kumpla policjanta - łapówkarza z Komendy Wojewódzkiej Policji, skazanego prawomocnym wyrokiem z art. 228, 65 i 33 kodeksu karnego, wyrokiem z dnia 29.06.2009 w prawie o sygn. akt: IV K 47/07. Opublikowanym w "Gazecie Wyborczej" dnia 23 kwietnia 2010 r. Tego, że taki sprzedajny ktoś ma nadzorować prawidłowość gospodarowania majątkiem wielu tysięcy osób, nie mogą zrozumieć także uczciwi policjanci, bo tacy też jeszcze w tej służbie są, I znam paru z nich osobiście. Tak właśnie wyglądała rzeczywistość pod rządami bandy Thuzka, a nie uczciwej partii rządzącej w wyniku uczciwie przeprowadzonych wyborów. Dlatego słusznym są założenia zmian w ordynacji wyborczej, zaproponowanej właśnie przez PiS. Cieszę się, że w ostatniej kampanii wyborczej wspierałem p. posła Łukasza Schreibera, gdyż jest on człowiekiem, który przy jego cechach charakteru, ma szanse daleko zajść. Czego mu szczerze życzę, bo wiem, że zyskają na tym uczciwi Polacy. 10:13, 15.11.2017


wyborca wyborca

8 1

Dlaczego Marszałka nie wybierają mieszkańcy całego Regionu !!!Jak zwykle wybiera maleńki toruń !! Bydgoszcz przez następne lata będzie niszczona przez Zalewskiego Ardanowskiego i innych karierowiczów !! 08:12, 15.11.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Inny wyborcaInny wyborca

5 3

Widocznie durny podział administracyjny kraju wprowadzony za rządów J. Buzka nadal podoba się PIS? Wszystkie inne jego reformy już w koszu a ta najdurniejsza wprowadzająca DUoPOL, gdzie dwa razy mniejsze, w dodatku zakompleksione ,miasteczko z dziedzictwem krzyżackim rządzi i dzieli i to zawsze na swoją korzyść? Region najgorszy w kraju, pod względem gospodarczym obecnie jeszcze jest takie ryzyko,Ministerstwo Rozwoju: Kujawsko-pomorskie może stracić 11 mln euro z Unii Europejskiej 10:00, 15.11.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Leonard BorowskiLeonard Borowski

4 4

Gdyby w wyniku uczciwych wyborów, w gminach rządziły partie, nie byłoby takiego bezprawia jakie teraz obserwujemy w wielu nawet najmniejszych z nich. Bowiem w wielu takich miejscach nie rządzą żadne partie, tylko sitwy wójta, mające także cechy lokalnych mafii, wspieranych przez skorumpowane starostwa (też sami się wybierają) a nawet policjantów. Znam trochę jedną z nich i wiem co piszę. Tak swoją "władzę" nazywają sami mieszkańcy tej gminnej wsi. W miastach takie mafie z uwagi na skalę, są bardziej anonimowe. Choć i tu gołym okiem widać, jak lokalny watażka - prezes dużej spółdzielni mieszkaniowej, jest wspierany przez dziwnie zachowującą się tzw.policję, tzw.prokuraturę a nawet tzw. sądy. Skorumpowane mafie świadczące swoje usługi, broniące interesy prezesa, złodzieja i oszusta w jednym. Który przewodniczącym tzw. Rady Nadzorczej tej dużej spółdzielni, przy pomocy swoich pracowników, emerytów i pazernego tzw. aktywu, uczynił swojego kumpla policjanta - łapówkarza z Komendy Wojewódzkiej Policji, skazanego prawomocnym wyrokiem z art. 228, 65 i 33 kodeksu karnego, wyrokiem z dnia 29.06.2009 w prawie o sygn. akt: IV K 47/07. Opublikowanym w "Gazecie Wyborczej" dnia 23 kwietnia 2010 r. Tego, że taki sprzedajny ktoś ma nadzorować prawidłowość gospodarowania majątkiem wielu tysięcy osób, nie mogą zrozumieć także uczciwi policjanci, bo tacy też jeszcze w tej służbie są, I znam paru z nich osobiście. Tak właśnie wyglądała rzeczywistość pod rządami bandy Thuzka, a nie uczciwej partii rządzącej w wyniku uczciwie przeprowadzonych wyborów. Dlatego słusznym są założenia zmian w ordynacji wyborczej, zaproponowanej właśnie przez PiS. Cieszę się, że w ostatniej kampanii wyborczej wspierałem p. posła Łukasza Schreibera, gdyż jest on człowiekiem, który przy jego cechach charakteru, ma szanse daleko zajść. Czego mu szczerze życzę, bo wiem, że zyskają na tym wszyscy uczciwi Polacy. 11:43, 15.11.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
© bydgoszcz24.pl | Prawa zastrzeżone