Zamknij
Prowadzenie spraw emerytalno-rentowych oraz dotyczących funduszu socjalnego emerytów i rencistów, a w szczególności: ustalanie uprawnień do świadczeń, rozliczanie ponadnormatywnych przychodów, wprowadzanie danych do systemów informatycznych, opracowywanie projektów decyzji administracyjnych, pism, wezwań itp., udzielanie świadczeniobiorcom kompleksowej informacji w zakresie spraw emerytalno-rentowych, sporządzanie sprawozdań, prowadzenie akt emerytalnych oraz przygotowanie ich do archiwizacji, zgłaszanie osób uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego.
StPr/23/1806
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

Opera Nova w Bydgoszczy poszukuje osoby współpracującej - st. referenta ds. finansowych - w ramach umowy zlecenie z możliwością przejścia na etat. Podjęcie współpracy od września 2023 r. Główne zadania wykonywane na tym stanowisku: - weryfikacja i wprowadzanie dokumentów finansowych do systemu księgowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, - prowadzenie bieżącej analizy kont oraz ich uzgadnianie, - wykonywanie innych powierzonych obowiązków wynikających z pracy w dziale księgowości. Opera Nova oferuje: - zatrudnienie na warunkach umowy zlecenia z możliwością przejścia na etat, - pracę w stabilnej Instytucji, - przyjazną atmosferę i warunki pracy, - szansę na rozwój i pozyskanie nowych umiejętności oraz kompetencji.
StPr/23/1805
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2023
wynagrodzenie od od 26 PLN

Zakres głównych obowiązków w szczególności: - udział w opracowaniu i aktualizacji dokumentacji gotowości mobilizacyjnej i bojowej Zarządu, - opracowywanie zapotrzebowani na uzupełnienie potrzeb Zarządu, - prowadzenie ewidencji osób biorących udział w konflikcie zbrojnym (karty i tabliczki tożsamości), - współudział w opracowaniu i aktualizowaniu dokumentacji w zakresie reagowania kryzysowego i Wojennego Systemu Dowodzenia, - opracowywanie meldunków i sprawozdań z zakresu gotowości mobilizacyjnej i bojowej. RODZAJ UMOWY: UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY/NIEOKREŚLONY
StPr/23/1804
data rozpoczęcia pracy od 02.06.2023
wynagrodzenie od od 3 650 PLN

Dbanie o porządek na terenie zakłądu, bieżąca obsługa budynku - naprawy, drobne prace wykończeniowe.
StPr/23/1808
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (nr SOiO.1101/4/23) Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy ogłasza konkurs na staż urzędniczy (1 etat) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 1. Wykonywanie czynności związanych z administrowaniem budynkiem (m.in. przygotowanie do realizacji i nadzorowanie wykonania remontów, konserwacji i innych usług związanych z utrzymaniem budynku), 2. Prowadzenie gospodarki środkami transportu (m.in. rozliczanie kart drogowych), 3. Prowadzenie spraw związanych z bieżącym zaopatrzeniem i wyposażeniem Sądu (m.in. dokonywanie zakupów, przygotowanie i składanie zamówień na dostawy i usługi, sporządzanie wniosków o wydatkowanie środków finansowych, przygotowanie projektów umów, analiza rynku celem ustalenia najkorzystniejszych ofert, ewidencjonowanie faktur).
StPr/23/1790
data rozpoczęcia pracy od 03.07.2023
wynagrodzenie od od 4 700 PLN

Zadania: - przyjmowanie towaru, - wydawanie towaru, - rozmieszczanie towaru w magazynie, - zabezpieczanie towaru przed uszkodzeniem, - monitorowanie zapasów magazynowych itp.
StPr/23/1798
data rozpoczęcia pracy od 05.06.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

Osoba na tym stanowisku: - Prowadzi sprawy związane z realizacją zadań w zakresie funduszy (Fundusz Pomocy) - Opracowuje projekt budżetu Wojewody, plan finansowy w zakresie dochodów i wydatków w układzie tradycyjnym i zadaniowym w ramach przypisanych działów klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostek budżetowych oraz zabezpieczenia finansowego realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego określonych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i zadań realizowanych na podstawie porozumień - Przygotowuje wnioski do Ministerstwa Finansów o zwiększenie budżetu Wojewody z rezerw celowych i rezerwy ogólnej oraz wnioski dotyczących przeniesień między wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi w celu zwiększenia budżetu Wojewody oraz dokonania zmian w budżecie - Prowadzi ewidencję decyzji finansowych Ministra Finansów - Prowadzi ewidencję zmian w planach dotacji jednostek samorządu terytorialnego w przypisanych działach klasyfikacji budżetowej w celu niedopuszczenia do uruchamiania środków budżetowych na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego powyżej przyznanego planu - Zawiadamia kierowników jednostek budżetowych, wydziały Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz jednostek samorządu terytorialnego o decyzjach Ministra Finansów w celu poinformowania o przyznanych dodatkowo środkach z rezerw budżetu państwa - Sprawdza sprawozdania w zakresie planów dochodów i wydatków dla potrzeb sprawozdawczości w celu wykluczenia błędów w planie - Sprawdza wnioski oraz decyzje wewnętrzne kierowników jednostek budżetowych dotyczące zmian planów finansowych w przypisanych działach w celu sprawdzenia ich zgodności z przepisami ustawy o finansach publicznych Warunki pracy: Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, praca pod presja czasu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, toaleta jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom z niepełnosprawnościami pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.
StPr/23/1797
data rozpoczęcia pracy od 03.07.2023
wynagrodzenie od od 4 200 PLN

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy Osoba na tym stanowisku: - Prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje decyzje w sprawach: przedłużenia wiz, udzielania zezwoleń: na pobyt czasowy, stały, rezydenta UE, wydania kart pobytu, polskiego dokumentu podróży, polskiego dokumentu tożsamości, tymczasowego polskiego dokumentu podróży i innych w celu zapewnienia cudzoziemcom zalegalizowania pobytu na terytorium RP i wydania dokumentów pobytowych - Prowadzi rejestrację i ewidencję w Systemie Pobyt i VIS danych identyfikacyjno-adresowych cudzoziemca, przyjętych wniosków, wydanych decyzji, odbioru karty pobytu i innych, przegląda dane dotyczące cudzoziemców oraz wprowadza dane w zakresie zastrzeżeń dokumentów w Systemie Informacyjnym Schengen, a także pobiera od cudzoziemców odciski linii papilarnych w celu prawidłowej realizacji zadań - Rozpatruje wnioski cudzoziemców o przedłużenie im pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium RP w celu zalegalizowania pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz rozpatruje odwołania od decyzji o unieważnieniu zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego - Prowadzi kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP w celu zebrania materiału dowodowego w prowadzonych postępowaniach Warunki pracy: Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli legalności pobytu cudzoziemca. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane na V piętrze w pokoju biurowym w budynku B (wejście od ul. ks. S. Konarskiego 1-3 posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami , winda, toaleta nie jest odpowiednio dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.
StPr/23/1796
data rozpoczęcia pracy od 03.07.2023
wynagrodzenie od od 3 900 PLN

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy Osoba na tym stanowisku: - Prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje decyzje w sprawach: przedłużenia wiz, udzielania zezwoleń: na pobyt czasowy, stały, rezydenta UE, wydania kart pobytu, polskiego dokumentu podróży, polskiego dokumentu tożsamości, tymczasowego polskiego dokumentu podróży i innych w celu zapewnienia cudzoziemcom zalegalizowania pobytu na terytorium RP i wydania dokumentów pobytowych - Prowadzi rejestrację i ewidencję w Systemie Pobyt i VIS danych identyfikacyjno-adresowych cudzoziemca, przyjętych wniosków, wydanych decyzji, odbioru karty pobytu i innych, przegląda dane dotyczące cudzoziemców oraz wprowadza dane w zakresie zastrzeżeń dokumentów w Systemie Informacyjnym Schengen, a także pobiera od cudzoziemców odciski linii papilarnych w celu prawidłowej realizacji zadań - Rozpatruje wnioski cudzoziemców o przedłużenie im pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium RP w celu zalegalizowania pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz rozpatruje odwołania od decyzji o unieważnieniu zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego - Prowadzi kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP w celu zebrania materiału dowodowego w prowadzonych postępowaniach Warunki pracy: Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli legalności pobytu cudzoziemca. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane na V piętrze w pokoju biurowym w budynku B (wejście od ul. ks. S. Konarskiego 1-3 posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami , winda, toaleta nie jest odpowiednio dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.
StPr/23/1795
data rozpoczęcia pracy od 03.07.2023
wynagrodzenie od od 3 900 PLN

Osoba na tym stanowisku: - Prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje decyzje w sprawach: przedłużenia wiz, udzielania zezwoleń: na pobyt czasowy, stały, rezydenta UE, wydania kart pobytu, polskiego dokumentu podróży, polskiego dokumentu tożsamości, tymczasowego polskiego dokumentu podróży i innych w celu zapewnienia cudzoziemcom zalegalizowania pobytu na terytorium RP i wydania dokumentów pobytowych - Prowadzi rejestrację i ewidencję w Systemie Pobyt i VIS danych identyfikacyjno-adresowych cudzoziemca, przyjętych wniosków, wydanych decyzji, odbioru karty pobytu i innych, przegląda dane dotyczące cudzoziemców oraz wprowadza dane w zakresie zastrzeżeń dokumentów w Systemie Informacyjnym Schengen, a także pobiera od cudzoziemców odciski linii papilarnych w celu prawidłowej realizacji zadań - Rozpatruje wnioski cudzoziemców o przedłużenie im pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium RP w celu zalegalizowania pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz rozpatruje odwołania od decyzji o unieważnieniu zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego - Prowadzi kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP w celu zebrania materiału dowodowego w prowadzonych postępowaniach Warunki pracy: Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli legalności pobytu cudzoziemca. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane na V piętrze w pokoju biurowym w budynku B (wejście od ul. ks. S. Konarskiego 1-3 posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, winda, toaleta nie jest odpowiednio dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom z niepełnosprawnościami pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.
StPr/23/1794
data rozpoczęcia pracy od 03.07.2023
wynagrodzenie od od 3 900 PLN