Zamknij

inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (nr 1732)

Nr oferty: StPr/23/1732Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: 85-950 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie
Zakres obowiązków: Osoba na tym stanowisku: - Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie wyrażania bądź nie wyrażania zgody na udzielanie ulg w postaci umorzenia, odraczania terminów zapłaty oraz rozkładania na raty należności o charakterze cywilnoprawnym w celu umożliwienia wnioskodawcom zapłaty w dogodnych warunkach - Przygotowuje projekty zarządzeń, opinii oraz pism, do których mają zastosowanie odpowiednie przepisy o gospodarce nieruchomościami, finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - Przygotowuje sprawozdania w zakresie finansowania stowarzyszeń wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - Dokonuje analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw oraz analizy sytuacji finansowej osób fizycznych - Współpracuje z właściwymi j.s.t. w zakresie prowadzonego postępowania w sprawach należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym - Przygotowuje projekty pism dotyczących spraw związanych z realizacją zadań zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - Współpracuje z Wydziałem Nadzoru i Kontroli w zakresie opiniowania spraw dotyczących należności o charakterze cywilnoprawnym oraz stowarzyszeń - Przygotowuje do wysyłki dokumentację Warunki pracy: Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami., winda, toaleta jest odpowiednio dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom z niepełnosprawnościami pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 12.06.2023
Wynagrodzenie brutto: od 4 200 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat)
  Uprawnienia:
  • obsługa komputera MS OFFICE
  • obsługi urządzeń biurowych
   Wymagania pożądane
   Wykształcenie:
   • wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne
    Pozostałe wymagania
    Inne wymagania: Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: wyższe pozostałe wymagania niezbędne: - 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej - Znajomość przepisów ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, Kodeks postępowania administracyjnego , o finansach publicznych , o ochronie danych osobowych, o rachunkowości, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - Umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych - Umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office - Umiejętność redagowania pism urzędowych - Umiejętność stosowania prawa w praktyce - Dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, myślenie analityczne, współdziałanie w grupie d o d a t k o w e wykształcenie: wyższe administracyjne, ekonomiczne
    Dane pracodawcy:
    Pracodawca: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
    Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
    Adres: Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie
    Osoba do kontaktu:
    Numer telefonu: 52 349 75 84
    E-mail:
    Język aplikacji: polski
    Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty i oświadczenia: - Życiorys/CV - Własnoręcznie podpisany list motywacyjny - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbęd
    Sposób kontaktu
    przekazania dokumentów:
    Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, poczta
    Oferta pracy dotyczy Jednostki Wojskowej Nr 1190. - nadzór nad przestrzeganiem prawidłowego procesu technologicznego, - nadzór nad pobieraniem produktów spożywczych z magazynu zgodnie z syganturą oraz wykonywanym procesem technologicznym, - obsługa maszyn i urządzeń gastronomicznych, - utrzymywanie porządku na stanowisku pracy
    StPr/23/1876
    data rozpoczęcia pracy od 01.07.2023
    wynagrodzenie od od 4 200 PLN

    - sporządzanie dokumentacji z zakresu stosunku pracy, - prowadzenie akt osobowych pracowników, - obsługa systemu kadrowo-płacowego, - naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac, - sporządzanie dokumentacji dla ZUS, UE, GUS, PFRON, - prowadzenie i rozliczanie ewidencji czasu pracy, ewidencji urlopów, absencji, zwolnień lekarskich, - przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, przebiegiem oraz rozwiązaniem stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych, - ewidencja, nadzór i organizacja wstępnych i okresowych badań lekarskich, - naliczanie zasiłków wychowawczych, opiekuńczych, chorobowych, macierzyńskich, - rozliczanie umów i potrąceń komorniczych, - sporządzanie sprawozdań i raportów, - prowadzenie spraw związanych z ZFŚS, - bieżąca aktualizacja wiedzy związanej ze stanowiskiem. praca w godz. 8.00-16.00
    StPr/23/1874
    data rozpoczęcia pracy od 01.07.2023
    wynagrodzenie od od 4 000 PLN

    - Opera Nova w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko koncertmistrza orkiestry.
    StPr/23/1873
    data rozpoczęcia pracy od 01.07.2023
    wynagrodzenie od od 5 000 PLN

    - realizacja zadań z zakresu chorób zawodowych, nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, - prowadzenie postępowań odwoławczych w zakresie chorób zawodowych, - przeprowadzanie przesłuchań stron i świadków w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych, - wydawanie Kart stwierdzeń chorób zawodowych, - bieżąca analiza orzecznictwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie chorób zawodowych i bezpieczeństwa i higieny pracy, - współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy, Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi w zakresie orzecznictwa w sprawach chorób zawodowych, - współpraca z Okręgowym Inspektorem Pracy w Bydgoszczy, - prowadzenie działań związanych ze stosowaniem w działalności zawodowej substancji chemicznych i ich mieszanin, produktów biobójczych, detergentów, - wydawanie opinii w zakresie spełnienia warunków sanitarnych przez statki żeglugi śródlądowej, - wydawanie opinii na wniosek strony o wydawanie zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych, - koordynowanie bieżącego nadzoru sanitarnego przez organy I instancji w zakresie zadań przypisanych komórkom higieny pracy. Oferujemy: - stabilną pracę w jednostce administracji publicznej na podstawie umowy o pracę, - wynagrodzenie i inne profity finansowe zawsze na czas, - ciekawe projekty oraz rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w branży, - możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia, - dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 30% wynagrodzenia zasadniczego oraz nagrody jubileuszowe, - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka, - dodatkowe profity pracownicze (np. karty podarunkowe, dofinansowanie do tzw. wczasów pod gruszą, lub do wypoczynku dzieci i młodzieży), - praca w atrakcyjnej i dobrze skomunikowanej lokalizacji.
    StPr/23/1878
    data rozpoczęcia pracy od 01.07.2023
    wynagrodzenie od od 3 490 PLN

    przygotowanie i prowadzenie zajęć językowych i technicznych w żłobku, przedszkolu i szkole podstawowej.
    StPr/23/1879
    data rozpoczęcia pracy od 28.08.2023
    wynagrodzenie od od 3 600 PLN

    Malowanie, szpachlowanie Miejsce pracy: Bydgoszcz i okolice
    StPr/23/1880
    data rozpoczęcia pracy od 06.06.2023
    wynagrodzenie od od 5 000 PLN

    obsługa maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych, praca na produkcji, pomoc przy załadunkach i rozładunkach.
    StPr/23/1881
    data rozpoczęcia pracy od 03.07.2023
    wynagrodzenie od od 4 100 PLN

    reprezentowanie firmy, budowanie bazy klientów, realizowanie planów sprzedażowych, przygotowywanie ofert handlowych.
    StPr/23/1882
    data rozpoczęcia pracy od 03.07.2023
    wynagrodzenie od od 4 500 PLN

    ochrona obiektu przemysłowego, możliwość sfinansowania kursu kwalifikowanego pracownika ochrony praca w godzinach 7:00-19:00; 19:00-7:00 pierwsza umowa zlecenie z możliwością przejścia na umowe o pracę Miejsce pracy: Bydgoszcz, Park Przemysłowy
    StPr/23/1889
    data rozpoczęcia pracy od 06.06.2023
    wynagrodzenie od od 3 648 PLN

    ochrona obiektu biurowego, możliwość sfinansowania kursu kwalifikowanego pracownika ochrony praca w godzinach 7:00-19:00; 19:00-7:00 Miejsce pracy: biurowiec, ul. Fordońska, Bydgoszcz
    StPr/23/1890
    data rozpoczęcia pracy od 06.06.2023
    wynagrodzenie od od 3 490 PLN