Zamknij

inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (nr 1731)

Nr oferty: StPr/23/1731Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie
Zakres obowiązków: Osoba na tym stanowisku: - Prowadzi sprawy związane z obsługą Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w tym ocenia wnioski o zawarcie umowy o dopłatę, przygotowuje umowy o dopłatę z organizatorami, rozlicza umowy, przekazuje organizatorom środki Funduszu, przygotowuje sprawozdania, a także kontroluje realizację umów, w celu prawidłowego wydatkowania środków Funduszu - Prowadzi rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia dla kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy, w tym dokonuje wpisu, aktualizacji lub wykreślenia z rejestru, w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa w zakresie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy - Kontroluje przedsiębiorców prowadzących regulowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia i ośrodka doskonalenia techniki jazdy, w celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzania szkoleń i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - Rozpatruje, przygotowuje i przekłada kierownikowi oddziału projekty odpowiedzi na wniesione do Wojewody lub Dyrektora Wydziału skargi i wnioski w zakresie zadań Oddziału, w celu zapewnienia właściwego i terminowego sposobu ich załatwienia Warunki pracy: Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, praca w terenie (przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców, przeprowadzanie oględzin infrastruktury ośrodków szkolenia i doskonalenia techniki jazdy), zagrożenie korupcja, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. członkowie komisji, obywatele, przedsiębiorstwa). Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane na 11 piętrze w budynku B (budynek posiadający windę, wejście do budynku od ul. S. Konarskiego 1-3), toaleta nieprzystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom z niepełnosprawnościami pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 12.06.2023
Wynagrodzenie brutto: od 4 300 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat)
  Uprawnienia:
  • obsługi urządzeń biurowych
  • obsługa komputera MS OFFICE
   Pozostałe wymagania
   Inne wymagania: Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: wyższe pozostałe wymagania niezbędne: - Znajomość przepisów ustaw: o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, o publicznym transporcie zbiorowym, o transporcie drogowym, Prawo przedsiębiorców, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o kontroli w administracji rządowej - Umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office - Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych - Umiejętność stosowania prawa w praktyce - Umiejętność redagowania pism urzędowych - Niezbędne kompetencje: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, odporność na stres, efektywna komunikacja, asertywność - Posiadanie obywatelstwa polskiego - Korzystanie z pełni praw publicznych - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   Dane pracodawcy:
   Pracodawca: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
   Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
   Adres: Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie
   Osoba do kontaktu:
   Numer telefonu: 52 349 75 84
   E-mail:
   Język aplikacji: polski
   Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty i oświadczenia: - Życiorys/cv - Własnoręcznie podpisany list motywacyjny - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia - Własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelst
   Sposób kontaktu
   przekazania dokumentów:
   Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, poczta
   Oferta pracy dotyczy Jednostki Wojskowej Nr 1190. - nadzór nad przestrzeganiem prawidłowego procesu technologicznego, - nadzór nad pobieraniem produktów spożywczych z magazynu zgodnie z syganturą oraz wykonywanym procesem technologicznym, - obsługa maszyn i urządzeń gastronomicznych, - utrzymywanie porządku na stanowisku pracy
   StPr/23/1876
   data rozpoczęcia pracy od 01.07.2023
   wynagrodzenie od od 4 200 PLN

   - sporządzanie dokumentacji z zakresu stosunku pracy, - prowadzenie akt osobowych pracowników, - obsługa systemu kadrowo-płacowego, - naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac, - sporządzanie dokumentacji dla ZUS, UE, GUS, PFRON, - prowadzenie i rozliczanie ewidencji czasu pracy, ewidencji urlopów, absencji, zwolnień lekarskich, - przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, przebiegiem oraz rozwiązaniem stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych, - ewidencja, nadzór i organizacja wstępnych i okresowych badań lekarskich, - naliczanie zasiłków wychowawczych, opiekuńczych, chorobowych, macierzyńskich, - rozliczanie umów i potrąceń komorniczych, - sporządzanie sprawozdań i raportów, - prowadzenie spraw związanych z ZFŚS, - bieżąca aktualizacja wiedzy związanej ze stanowiskiem. praca w godz. 8.00-16.00
   StPr/23/1874
   data rozpoczęcia pracy od 01.07.2023
   wynagrodzenie od od 4 000 PLN

   - Opera Nova w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko koncertmistrza orkiestry.
   StPr/23/1873
   data rozpoczęcia pracy od 01.07.2023
   wynagrodzenie od od 5 000 PLN

   - realizacja zadań z zakresu chorób zawodowych, nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, - prowadzenie postępowań odwoławczych w zakresie chorób zawodowych, - przeprowadzanie przesłuchań stron i świadków w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych, - wydawanie Kart stwierdzeń chorób zawodowych, - bieżąca analiza orzecznictwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie chorób zawodowych i bezpieczeństwa i higieny pracy, - współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy, Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi w zakresie orzecznictwa w sprawach chorób zawodowych, - współpraca z Okręgowym Inspektorem Pracy w Bydgoszczy, - prowadzenie działań związanych ze stosowaniem w działalności zawodowej substancji chemicznych i ich mieszanin, produktów biobójczych, detergentów, - wydawanie opinii w zakresie spełnienia warunków sanitarnych przez statki żeglugi śródlądowej, - wydawanie opinii na wniosek strony o wydawanie zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych, - koordynowanie bieżącego nadzoru sanitarnego przez organy I instancji w zakresie zadań przypisanych komórkom higieny pracy. Oferujemy: - stabilną pracę w jednostce administracji publicznej na podstawie umowy o pracę, - wynagrodzenie i inne profity finansowe zawsze na czas, - ciekawe projekty oraz rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w branży, - możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia, - dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 30% wynagrodzenia zasadniczego oraz nagrody jubileuszowe, - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka, - dodatkowe profity pracownicze (np. karty podarunkowe, dofinansowanie do tzw. wczasów pod gruszą, lub do wypoczynku dzieci i młodzieży), - praca w atrakcyjnej i dobrze skomunikowanej lokalizacji.
   StPr/23/1878
   data rozpoczęcia pracy od 01.07.2023
   wynagrodzenie od od 3 490 PLN

   przygotowanie i prowadzenie zajęć językowych i technicznych w żłobku, przedszkolu i szkole podstawowej.
   StPr/23/1879
   data rozpoczęcia pracy od 28.08.2023
   wynagrodzenie od od 3 600 PLN

   Malowanie, szpachlowanie Miejsce pracy: Bydgoszcz i okolice
   StPr/23/1880
   data rozpoczęcia pracy od 06.06.2023
   wynagrodzenie od od 5 000 PLN

   obsługa maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych, praca na produkcji, pomoc przy załadunkach i rozładunkach.
   StPr/23/1881
   data rozpoczęcia pracy od 03.07.2023
   wynagrodzenie od od 4 100 PLN

   reprezentowanie firmy, budowanie bazy klientów, realizowanie planów sprzedażowych, przygotowywanie ofert handlowych.
   StPr/23/1882
   data rozpoczęcia pracy od 03.07.2023
   wynagrodzenie od od 4 500 PLN

   ochrona obiektu przemysłowego, możliwość sfinansowania kursu kwalifikowanego pracownika ochrony praca w godzinach 7:00-19:00; 19:00-7:00 pierwsza umowa zlecenie z możliwością przejścia na umowe o pracę Miejsce pracy: Bydgoszcz, Park Przemysłowy
   StPr/23/1889
   data rozpoczęcia pracy od 06.06.2023
   wynagrodzenie od od 3 648 PLN

   ochrona obiektu biurowego, możliwość sfinansowania kursu kwalifikowanego pracownika ochrony praca w godzinach 7:00-19:00; 19:00-7:00 Miejsce pracy: biurowiec, ul. Fordońska, Bydgoszcz
   StPr/23/1890
   data rozpoczęcia pracy od 06.06.2023
   wynagrodzenie od od 3 490 PLN