Zamknij
Oferta pracy dotyczy Jednostki Wojskowej Nr 1190. - nadzór nad przestrzeganiem prawidłowego procesu technologicznego, - nadzór nad pobieraniem produktów spożywczych z magazynu zgodnie z syganturą oraz wykonywanym procesem technologicznym, - obsługa maszyn i urządzeń gastronomicznych, - utrzymywanie porządku na stanowisku pracy
StPr/23/1876
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2023
wynagrodzenie od od 4 200 PLN

- sporządzanie dokumentacji z zakresu stosunku pracy, - prowadzenie akt osobowych pracowników, - obsługa systemu kadrowo-płacowego, - naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac, - sporządzanie dokumentacji dla ZUS, UE, GUS, PFRON, - prowadzenie i rozliczanie ewidencji czasu pracy, ewidencji urlopów, absencji, zwolnień lekarskich, - przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, przebiegiem oraz rozwiązaniem stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych, - ewidencja, nadzór i organizacja wstępnych i okresowych badań lekarskich, - naliczanie zasiłków wychowawczych, opiekuńczych, chorobowych, macierzyńskich, - rozliczanie umów i potrąceń komorniczych, - sporządzanie sprawozdań i raportów, - prowadzenie spraw związanych z ZFŚS, - bieżąca aktualizacja wiedzy związanej ze stanowiskiem. praca w godz. 8.00-16.00
StPr/23/1874
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2023
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

- Opera Nova w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko koncertmistrza orkiestry.
StPr/23/1873
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2023
wynagrodzenie od od 5 000 PLN

- realizacja zadań z zakresu chorób zawodowych, nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, - prowadzenie postępowań odwoławczych w zakresie chorób zawodowych, - przeprowadzanie przesłuchań stron i świadków w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych, - wydawanie Kart stwierdzeń chorób zawodowych, - bieżąca analiza orzecznictwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie chorób zawodowych i bezpieczeństwa i higieny pracy, - współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy, Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi w zakresie orzecznictwa w sprawach chorób zawodowych, - współpraca z Okręgowym Inspektorem Pracy w Bydgoszczy, - prowadzenie działań związanych ze stosowaniem w działalności zawodowej substancji chemicznych i ich mieszanin, produktów biobójczych, detergentów, - wydawanie opinii w zakresie spełnienia warunków sanitarnych przez statki żeglugi śródlądowej, - wydawanie opinii na wniosek strony o wydawanie zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych, - koordynowanie bieżącego nadzoru sanitarnego przez organy I instancji w zakresie zadań przypisanych komórkom higieny pracy. Oferujemy: - stabilną pracę w jednostce administracji publicznej na podstawie umowy o pracę, - wynagrodzenie i inne profity finansowe zawsze na czas, - ciekawe projekty oraz rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w branży, - możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia, - dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 30% wynagrodzenia zasadniczego oraz nagrody jubileuszowe, - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka, - dodatkowe profity pracownicze (np. karty podarunkowe, dofinansowanie do tzw. wczasów pod gruszą, lub do wypoczynku dzieci i młodzieży), - praca w atrakcyjnej i dobrze skomunikowanej lokalizacji.
StPr/23/1878
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

przygotowanie i prowadzenie zajęć językowych i technicznych w żłobku, przedszkolu i szkole podstawowej.
StPr/23/1879
data rozpoczęcia pracy od 28.08.2023
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

Malowanie, szpachlowanie Miejsce pracy: Bydgoszcz i okolice
StPr/23/1880
data rozpoczęcia pracy od 06.06.2023
wynagrodzenie od od 5 000 PLN

obsługa maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych, praca na produkcji, pomoc przy załadunkach i rozładunkach.
StPr/23/1881
data rozpoczęcia pracy od 03.07.2023
wynagrodzenie od od 4 100 PLN

reprezentowanie firmy, budowanie bazy klientów, realizowanie planów sprzedażowych, przygotowywanie ofert handlowych.
StPr/23/1882
data rozpoczęcia pracy od 03.07.2023
wynagrodzenie od od 4 500 PLN

ochrona obiektu przemysłowego, możliwość sfinansowania kursu kwalifikowanego pracownika ochrony praca w godzinach 7:00-19:00; 19:00-7:00 pierwsza umowa zlecenie z możliwością przejścia na umowe o pracę Miejsce pracy: Bydgoszcz, Park Przemysłowy
StPr/23/1889
data rozpoczęcia pracy od 06.06.2023
wynagrodzenie od od 3 648 PLN

ochrona obiektu biurowego, możliwość sfinansowania kursu kwalifikowanego pracownika ochrony praca w godzinach 7:00-19:00; 19:00-7:00 Miejsce pracy: biurowiec, ul. Fordońska, Bydgoszcz
StPr/23/1890
data rozpoczęcia pracy od 06.06.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN