Zamknij

1. Realizowanie zadań w procesie planowania budżetowego, w tym przygotowanie materiałów do: opracowania projektu budżetu, weryfikacji projektów budżetów dysponentów trzeciego stopnia, sporządzenia projektu planu finansowego, sporządzenia planu finansowego. 2. Realizowanie zadań w procesie planowania zasobów, usług i robót budowlanych. 3. Opracowywanie informacji oraz materiałów analityczno-finansowych dotyczących planowania budżetu. 4. Przygotowywanie korespondencji w sprawach wynikających z zakresu obowiązków
StPr/20/1884
data rozpoczęcia pracy od 15.09.2020
wynagrodzenie od od 3 534 PLN

1. Realizowanie zadań w procesie planowania budżetowego, w tym przygotowanie materiałów do: opracowania projektu budżetu, weryfikacji projektów budżetów dysponentów trzeciego stopnia, sporządzenia projektu planu finansowego, sporządzenia planu finansowego. 2. Realizowanie zadań w procesie planowania zasobów, usług i robót budowlanych. 3. Opracowywanie informacji oraz materiałów analityczno-finansowych dotyczących planowania budżetu. 4. Przygotowywanie korespondencji w sprawach wynikających z zakresu obowiązków 5. Przedstawianie opinii w sprawach zamierzeń organizacyjnych, gospodarczych oraz szkoleniowych powodujących skutki finansowe.
StPr/20/1885
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 3 703 PLN

-opieka nad dziećmi -dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci -czynności porządkowe w całym przedszkolu -organizowanie czasu wolnego dla dzieci -pomoc nauczycielowi
StPr/20/1887
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 1 600 PLN

-obsługa maszyn i urządzeń zgodnie z instrukcjami stanowiskowymi -obsługa komputera -utrzymanie porządku i czystości na stanowisku pracy
StPr/20/1888
data rozpoczęcia pracy od 06.07.2020
wynagrodzenie od od 2 900 PLN

przyjmowanie i wydawanie towaru (operacje magazynowe)
StPr/20/1889
data rozpoczęcia pracy od 06.07.2020
wynagrodzenie od od 2 900 PLN

obsługa programu SPEED, systemów obsługi transportów analiza ofert kontrahentów prowadzenie dokumentacji obsługa giełdy transportowej
StPr/20/0581
data rozpoczęcia pracy od 13.07.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

Podstawowe obowiązki: 1) zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne, poprzez sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad i procedur z zakresu ochrony informacji niejawnych; 2) prowadzenie ewidencji eksploatowanych: a) systemów teleinformatycznych, b) środków ochrony elektromagnetycznej; 3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych; 4) podejmowanie wskazanych przez Pełnomocnika Ochrony działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszania przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych; 5) zapewnienie bieżących kontroli zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego z dokumentacją bezpieczeństwa i reagowanie na stwierdzone nieprawidłowości; 6) nadzorowanie prac administratorów systemów teleinformatycznych w zakresie bezpieczeństwa tych systemów; 7) prowadzenie szkoleń dla żołnierzy i pracowników wojska z zakresu przepisów o ochronie informacji niejawnych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego; 8) przestrzeganie zasad dyscypliny wykonawczej i kultury sztabowej przy opracowywaniu materiałów i dokumentów; 9) podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych na zajmowanym stanowisku. wynagrodzenie zasadnicze 3275.00 zł plus premia w wysokości 12% plus dodatek za staż pracy Pracodawca podlega warunkom pracy i płacy zawartym w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej. Pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe
StPr/20/1876
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 3 275 PLN

Podstawowe obowiązki: - księgowanie oraz nadzorowanie ewidencji operacji gospodarczych dotyczących środków trwałych w systemie SAP, - kontrola merytoryczna i prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z polityką rachunkowości i przepisami podatkowymi, - rozliczanie amortyzacji i umorzeń, - rozliczanie inwestycji instytucji. wynagrodzenie 3200 zł + 12 % premia regulaminowa + dodatek za staż pracy pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe
StPr/20/1877
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 3 200 PLN

-współudział w opracowywaniu i uaktualnianiu dokumentacji związanej z ochroną obiektów -współuczestniczenie w planowaniu szkoleń z ochrony obiektów, organizowanych dla sił ochronnych -współuczestniczenie w planowaniu kwartalnego szkolenia z pozorowanym naruszeniem systemu ochrony dla sił ochronnych oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obiektów oraz raz w roku z pozorowanym naruszeniem systemu ochrony obiektu z całym stanem osobowym jednostki wojskowej, -opracowywanie lub uczestniczenie w opracowywaniu minimalnych wojskowych wymagań organizacyjno-użytkowych dla zadania inwestycyjnego ochrony technicznej oraz uczestniczenie w organizowanych przetargach dotyczących inwestycji technicznego zabezpieczenia obiektów oraz nadzorowanie ich realizacji i odbioru technicznego -współdziałanie z pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych w zakresie zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu przepustkowego, w tym dostepu do stref ochronnych, a także zapewnienie właściwego przechowywania kluczy do pomieszczeń i obiektów wojskowych -kontrolowanie stanu ochrony jednostki wojskowej, w tym sprawdzanie funkcjonowania urządzeń wchodzących w skład systemów: alarmowego, kontroli dostepu i telewizyjnych systemów nadzoru oraz składanie pisemnych meldunków z przeprowadzonych kontroli szfowi/kierownikowi komórki odpowiedzialnej za ochronę obiektów wojskowych.
StPr/20/1878
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 3 203 PLN

1.Przygotowywanie sprawozdań z zakresu infrastruktury wojskowej. 2.Prowadzenie i aktualizowanie baz danych obiektów infrastruktury wojskowej. 3.Uczestnictwo w przeglądach infrastruktury wojskowej w jednostkach podległych. 4.Opracowywanie opinii do dokumentów związanych z realizowanym obszarem zadaniowym. 5.Zbieranie wyników i analiza danych w zakresie kontroli okresowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów infrastruktury wojskowej. Rodzaj umowy: umowa na okres próbny (docelowo umowa na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy).
StPr/20/1879
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 3 534 PLN