Zamknij

obsługa programu SPEED, systemów obsługi transportów analiza ofert kontrahentów prowadzenie dokumentacji obsługa giełdy transportowej
StPr/20/0581
data rozpoczęcia pracy od 13.07.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

Podstawowe obowiązki: 1) zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne, poprzez sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad i procedur z zakresu ochrony informacji niejawnych; 2) prowadzenie ewidencji eksploatowanych: a) systemów teleinformatycznych, b) środków ochrony elektromagnetycznej; 3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych; 4) podejmowanie wskazanych przez Pełnomocnika Ochrony działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszania przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych; 5) zapewnienie bieżących kontroli zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego z dokumentacją bezpieczeństwa i reagowanie na stwierdzone nieprawidłowości; 6) nadzorowanie prac administratorów systemów teleinformatycznych w zakresie bezpieczeństwa tych systemów; 7) prowadzenie szkoleń dla żołnierzy i pracowników wojska z zakresu przepisów o ochronie informacji niejawnych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego; 8) przestrzeganie zasad dyscypliny wykonawczej i kultury sztabowej przy opracowywaniu materiałów i dokumentów; 9) podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych na zajmowanym stanowisku. wynagrodzenie zasadnicze 3275.00 zł plus premia w wysokości 12% plus dodatek za staż pracy Pracodawca podlega warunkom pracy i płacy zawartym w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej. Pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe
StPr/20/1876
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 3 275 PLN

Podstawowe obowiązki: - księgowanie oraz nadzorowanie ewidencji operacji gospodarczych dotyczących środków trwałych w systemie SAP, - kontrola merytoryczna i prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z polityką rachunkowości i przepisami podatkowymi, - rozliczanie amortyzacji i umorzeń, - rozliczanie inwestycji instytucji. wynagrodzenie 3200 zł + 12 % premia regulaminowa + dodatek za staż pracy pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe
StPr/20/1877
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 3 200 PLN

-współudział w opracowywaniu i uaktualnianiu dokumentacji związanej z ochroną obiektów -współuczestniczenie w planowaniu szkoleń z ochrony obiektów, organizowanych dla sił ochronnych -współuczestniczenie w planowaniu kwartalnego szkolenia z pozorowanym naruszeniem systemu ochrony dla sił ochronnych oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obiektów oraz raz w roku z pozorowanym naruszeniem systemu ochrony obiektu z całym stanem osobowym jednostki wojskowej, -opracowywanie lub uczestniczenie w opracowywaniu minimalnych wojskowych wymagań organizacyjno-użytkowych dla zadania inwestycyjnego ochrony technicznej oraz uczestniczenie w organizowanych przetargach dotyczących inwestycji technicznego zabezpieczenia obiektów oraz nadzorowanie ich realizacji i odbioru technicznego -współdziałanie z pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych w zakresie zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu przepustkowego, w tym dostepu do stref ochronnych, a także zapewnienie właściwego przechowywania kluczy do pomieszczeń i obiektów wojskowych -kontrolowanie stanu ochrony jednostki wojskowej, w tym sprawdzanie funkcjonowania urządzeń wchodzących w skład systemów: alarmowego, kontroli dostepu i telewizyjnych systemów nadzoru oraz składanie pisemnych meldunków z przeprowadzonych kontroli szfowi/kierownikowi komórki odpowiedzialnej za ochronę obiektów wojskowych.
StPr/20/1878
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 3 203 PLN

1.Przygotowywanie sprawozdań z zakresu infrastruktury wojskowej. 2.Prowadzenie i aktualizowanie baz danych obiektów infrastruktury wojskowej. 3.Uczestnictwo w przeglądach infrastruktury wojskowej w jednostkach podległych. 4.Opracowywanie opinii do dokumentów związanych z realizowanym obszarem zadaniowym. 5.Zbieranie wyników i analiza danych w zakresie kontroli okresowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów infrastruktury wojskowej. Rodzaj umowy: umowa na okres próbny (docelowo umowa na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy).
StPr/20/1879
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 3 534 PLN

Do obowiązków Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu, Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grudziądzu należy w szczególności: 1) wykonywanie zadań i kompetencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wynikających w szczególności z ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.59 z późn. zm.), 2) kierowanie działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grudziądzu
StPr/20/1880
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Prowadzenie sekretariatu szkoły: obsługa interesantów, obsługa urządzeń biurowych, redagowanie pism, organizacja zapisów uczniów, prowadzenie dokumentacji uczniów w formie papierowej oraz elektronicznej, przyjmowanie wpłat gotówkowych (opłata za czesne), wystawianie faktur, obsługa poczty elektronicznej, współpraca z nauczycielami. wykonywanie dodatkowych zadań o charakterze administracyjnym
StPr/20/1881
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Obsługa osób osadzonych w zakresie sprzedaży produktów spożywczo-przemysłowych, obsługa urządzeń fiskalnych
StPr/20/1882
data rozpoczęcia pracy od 03.07.2020
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Przeglądy, serwis i konserwacja sprzętu sprzętu przeciwpożarowego
StPr/20/1883
data rozpoczęcia pracy od 13.07.2020
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

prowadzenie zajęć zgodnie z podstawą programową w wymiarze: nauczyciel techniki 2/18, nauczyciel informatyki 4/18 Pełna treść oferty znajduje się na stronie: https://bip.edu.bydgoszcz.pl/sp19/200/350/praca/3368/nauczyciel-techniki-informatyki.html
StPr/20/1886
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 900 PLN