Zamknij
REKLAMA

Sekretarka (nr 1881)

Nr oferty: StPr/20/1881Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Wojska Polskiego 46A, 85-825 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie
Zakres obowiązków: Prowadzenie sekretariatu szkoły: obsługa interesantów, obsługa urządzeń biurowych, redagowanie pism, organizacja zapisów uczniów, prowadzenie dokumentacji uczniów w formie papierowej oraz elektronicznej, przyjmowanie wpłat gotówkowych (opłata za czesne), wystawianie faktur, obsługa poczty elektronicznej, współpraca z nauczycielami. wykonywanie dodatkowych zadań o charakterze administracyjnym
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 10.08.2020
Wynagrodzenie brutto: od 2 600 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • średnie ogólnokształcące, brak
  Pozostałe wymagania
  Inne wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe, doświadczenie w placówce oświatowej, obsługa programów ( pakiet Microsoft Office, Vulcan-Sekretariat, E-Dziennik), umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność
  Dane pracodawcy:
  Pracodawca: Prywatne Szkoły "Przyszłość" w Bydgoszczy
  Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
  Adres: Wojska Polskiego 46A, 85-825 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomo
  Osoba do kontaktu: Mariusz Nowowiejski
  Numer telefonu: 604-542-515
  E-mail: przyszlosc@przyszlosc.edu.pl
  Język aplikacji: polski
  Wymagane dokumenty: Prywatne Szkoły "Przyszłość" ul. Wojska Polskiego 46A, 85-825 Bydgoszcz, e-mail: przyszlosc@przyszlosc.edu.pl tel. kontaktowy: 604-542-515 w godz. 8.00-18.00
  Sposób kontaktu
  przekazania dokumentów:
  Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, e-mail, Godziny : 8:00-18:00
  1. Prowadzenie analiz: 1) sieci wodno-kanalizacyjnych, gazowych i ciepłowniczych w zakresie; a) bezpieczeństwa dostaw, optymalizacji zużycia energii cieplnej, gazu i wody, b) bilansu mocy, c) optymalizacji kosztów eksploatacyjnych, 2) umów z dostawcami energii cieplnej, gazu i wody z uwzględnieniem; a) właściwego określenia granic eksploatacji, b) zastosowanych układów pomiarowych, c) optymalizacji doboru grup taryfowych i wielkości mocy zamówionych/ umownych. 2. Zamawianie, ewidencjonowanie, nadzorowanie i rozliczanie zleconych robót i usług w ramach obszaru działania sekcji. 3. Bieżące rozliczanie materiałowe robót konserwacyjnych pracowników sekcji. 4, Inspirowanie działań służących: a) poprawie efektywności energetycznej; b) racjonalizm zużycia energii cieplnej, gazu i wody, 5. Wnioskowanie do Kierownika Wydziału o: a) modernizację przestarzałych, niskosprawnych źródeł ciepła; b) wymianę urządzeń, instalacji i sieci najbardziej energochłonnych; c) termomodernizację budynków itp. 6. Współpraca z poszczególnymi sekcjami pionu Logistyki w zakresie planowania, zaopatrywania, zabezpieczenia w usługi komunalne i utrzymanie w sprawności technicznej infrastruktury. 7. Sporządzanie: a) procedur i instrukcji postępowania z dokumentacją w ramach zarządzania sekcją; b) pism, protokołów, meldunków, harmonogramów, notatek służbowych, itp.; c) rocznych planów napraw i konserwacji; d) bilansu nośników energii infrastruktury ciepłowniczej do Głównego Urzędu Statystycznego; e) rozliczeń przydzielonych środków w ramach zarządzania sekcją; f) niezbędnej dokumentacji przetargowej w ramach zarządzania sekcją. 8. Udział w: a) opracowaniu planów inwestycji i remontów; b) odbiorach prac wykonywanych na urządzeniach i instalacjach cieplnych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych oraz klimatyzacji i wentylacji ; c) odbiorach zadań inwestycyjnych i remontowych; d) opiniowaniu opracowań technicznych dotyczących gospodarki cieplnej oraz gospodarki paliwami do celów grzewczych i technologicznych; e) komisjach przetargowych; f) komisjach zgodnie z rozkazem organizacyjnym. wynagrodzenie 4500zł brutto + dodatek funkcyjny
  StPr/20/2247
  data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
  wynagrodzenie od od 4 500 PLN

  dostarczanie towaru, zaopatrzenie w części, praca na magazynie (warsztat), znajomość języka ukraińskiego
  StPr/20/2248
  data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  1, prowadzenie eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz piorunochronowych (w tym dokumentacji eksploatacyjnej) z uwzględnieniem czynności wchodzących w zakres obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym wykonywanych przez podległych pracowników oraz firmy zewnętrzne, 2. opracowywanie planów inwestycji i remontów, 3. zapewnienie ciągłej technicznej sprawności infrastruktury szpitala oraz nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej, 4. prowadzenie eksploatacji urządzeń i instalacji powierzonych podmiotom zewnętrznym, 5. zamawianie, ewidencjonowanie, nadzorowanie i rozliczanie zleconych robót i usług w ramach obszaru działania sekcji; Zadania: 1. znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności, 2. kierowanie, zapewnienie planowej i zorganizowanej pracy podległych pracowników, 3. przygotowywanie projektów dokumentów wewnętrznych (zarządzeń, regulaminów, procedur i instrukcji itp.) regulujących zakres powierzonych zadań, 4, wprowadzanie nowoprzyjętych pracowników w przydzielone im zadania oraz udzielanie wyjaśnień dotyczących obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, 5. planowanie terminów i realizacja okresowych kontroli stanu technicznego urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, odgromowej, kominowych innych w kompleksie, 6, zapewnienie ciągłości technicznej sprawności infrastruktury szpitala oraz nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej, 7, zgłaszanie do planów remontowych i inwestycji potrzeb wynikających z kontroli stanu technicznego, 8, prowadzenie i aktualizowanie, w zakresie swojej sekcji: , a) "Wykazu urządzeń podlegających Wojskowemu Dozorowi Technicznemu", b) "Wykazu stanowisk pracy na których wymagane jest posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych" oraz w razie potrzeby kierowanie osób na nich zatrudnionych na egzaminy kwalifikacyjne, c) zestawienie napraw elektrycznych dźwigów pionowych w budynkach pracodawcy, 9. Kontrola i nadzór nad: a) przestrzeganiem przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności przez pod ległych pracowników, b) warunkami pracy podwładnych, c) prowadzeniem rejestru odczytu liczników energii elektrycznej, d) ciągłością dostaw energii, e) sposobem prowadzenia eksploatacji urządzeń i instalacji powierzonych podmiotom zewnętrznym, f) prowadzeniem eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz piorunochronowych (w tym dokumentacji eksploatacyjnej) z uwzględnieniem czynności wchodzących w zakres obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym wykonywanych przez podległych pracowników oraz firmy zewnętrzne, 10. Prowadzenie analiz: a) sieci elektroenergetycznych w zakresie: - bezpieczeństwa dostaw, optymalizacji zużycia energii elektrycznej, - bilansu mocy, - symetryzacji obciążeń, - optymalizacji kosztów eksploatacyjnych b) ponoszonych opłat za energię elektryczną z uwzględnieniem: - właściwego określenia granic eksploatacji, - zastosowanych układów pomiarowych, - optymalizacji doboru grup taryfowych i wielkości mocy umownych 11.zamawianie, ewidencjonowanie, nadzorowanie i rozliczanie zleconych robot i usług w ramach obszaru działania sekcji, 12, bieżące rozliczanie materiałowe robót konserwacyjnych pracowników sekcji, 13, inspirowanie działań służących : a) poprawie efektywności energetycznej, b) optymalizacji wielkości oraz struktury jakościowej i czasowej zużycia energii poprzez wnioskowanie o wymianę urządzeń i instalacji najbardziej energochłonnych, 14. współpraca z poszczególnymi sekcjami Pionu Logistyki w zakresie planowania, zaopatrywania, zabezpieczenia w usługi komunalne i utrzymanie w sprawności technicznej infrastruktury, 15. Sporządzanie: a) procedur i instrukcji postępowania z dokumentacją w ramach zarządzania sekcją, b) pism, protokołów, meldunków, harmonogramów, notatek służbowych, itp.: c) rocznych planów napraw i konserwacji, d) wniosków na przetarg w ramach obszaru działania sekcji, e) rozliczeń przydzielonych środków w ramach zarządzania sekcją, f) niezbędnej dokumentacji przetargowej w ramach zarządzania sekcją, 16. Udział w: a ) opiniowaniu opracowań technicznych dotyczących systemów elektroenergetycznych i urządzeń dźwigowych, b) opracowywaniu planów inwestycji i remontów, c) odbiorach prac wykonywanych na urządzeniach elektroenergetycznych, piorunochronowych i dźwigowych, i instalacjach odbiorach zadań inwestycyjnych i remontowych, komisjach przetargowych, komisjach zgodnie z rozkazem organizacyjnym. wynagrodzenie 4500zł brutto + dodatek funkcyjny
  StPr/20/2249
  data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
  wynagrodzenie od od 4 500 PLN

  rozwożenie towaru, praca na magazynie, znajomość języka ukraińskiego i rosyjskiego
  StPr/20/2250
  data rozpoczęcia pracy od 15.08.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  Sprzątanie pomieszczeń biurowych, sal pod wynajem, pracowni gastronomicznych, korytarzy, toalet. Dbanie o czystość wokół budynku Izby (w tym grabienie liści, odśnieżanie, koszenie trawnika). Codzienne zamykanie budynku o godz. 18.00. Praca od poniedziałku do piątku w godz. 12.15-18.15. Wymiar czasu pracy: 6 godzin dziennie.
  StPr/20/2251
  data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
  wynagrodzenie od od 17 PLN

  Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku specjalisty/inspektora ds. kadrowych : - Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników, w tym sporządzanie umów o pracę, porozumień zmieniających, wypowiedzeń umów o pracę, wystawianie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu oraz pozostałej dokumentacji zgodnie z wymogami prawa pracy; - Przygotowywanie umów cywilnoprawnych; - Sporządzanie raportów, zestawień i analiz dotyczących obszarów kadrowych; - Analizowanie rozmieszczenia i obciążenia pracą sędziów i innych pracowników sądownictwa w poszczególnych jednostkach i przygotowywanie projektów wniosków; - Udział w procesach HR z zakresu ocen pracowniczych; - Rejestracja zdarzeń kadrowych w obowiązujących systemach informatycznych; - Prowadzenie spraw dotyczących delegowania sędziów, referendarzy sądowych w sądach okręgu bydgoskiego; - Archiwizowanie dokumentacji kadrowej/akt osobowych.
  StPr/20/2255
  data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  Zakres obowiązków: - układanie papieru przed drukiem, - wjazd i wyjazd paletami, - wymiana płyt w maszynie, - dbanie o czystość maszyny i miejsca pracy. - praca przy maszynach KBA 105, KBA 145 Oferujemy: - zatrudnienie w stabilnej i prężnie rozwijającej się drukarni w oparciu o umowę o pracę/umowę zlecenie - odpowiedzialne stanowisko - praca w systemie 2 zmianowym, - wynagrodzenie 3.000-3.280 brutto
  StPr/20/2256
  data rozpoczęcia pracy od 11.08.2020
  wynagrodzenie od 3 000 - 3 280 PLN

  organizacja spotkań z klientami z Europy Wschodniej, rekrutacja pracowników zagranicznych, prowadzenie dokumentacji, tłumaczenia w j. rosyjskim, ukraińskim, ocena skuteczności merytorycznej i poprawności formalnej rekrutacji i adaptacji,
  StPr/20/2261
  data rozpoczęcia pracy od 25.08.2020
  wynagrodzenie od od 17 PLN

  organizacja spotkań z klientami z Europy Wschodniej, rekrutacja pracowników zagranicznych, prowadzenie dokumentacji, tłumaczenia w j. rosyjskim, ukraińskim, ocena skuteczności marytorycznej i poprawności prowadzonej rekrutacji i adaptacji
  StPr/20/2262
  data rozpoczęcia pracy od 25.08.2020
  wynagrodzenie od od 17 PLN

  Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: prowadzenie postępowań w zakresie zatwierdzania taryf oraz wymierzania kar pieniężnych, opiniowanie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, rozstrzyganie sporów pomiędzy przedsiębiorstwami a odbiorcami usług, sporządzanie i publikowanie raportów dotyczących warunków wykonywania działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, prowadzenie punktu informacyjnego.
  StPr/20/2263
  data rozpoczęcia pracy od 11.08.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN