Zamknij
REKLAMA

wykonywanie prac związanych z renowacją sieci kanalizacyjnych, obsługa sprzętu budowlanego
StPr/20/2236
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2020
wynagrodzenie od od 5 000 PLN

- sprzedaż asortymentu z zakresu chłodnictwa komercyjnego i klimatyzacji; - aktywne budowanie rynku, pozyskiwanie nowych klientów oraz podtrzymywanie dobrych relacji ze stałymi klientami firmy; - analiza rynku i ofert konkurencji, planowanie i realizacja strategii sprzedażowych, praca nad rozwojem marki i wizerunku przedsiębiorstwa; - tworzenie ofert handlowych w oparciu o standardy firmy oraz potrzeby klienta; - promowanie działań usprawniających sprzedaż - przygotowywanie materiałów promocyjnych, kreowanie merytorycznych treści dotyczących produktów znajdujących się w ofercie firmy, tworzenie postów na potrzeby social media, marketing internetowy; - administrowanie stronami internetowymi firmy, kreowanie identyfikacji wizualnej, optymalizacja SEO, wprowadzanie nowych produktów do sklepu internetowego, obsługa zamówień; - udział w targach, wystawach i konferencjach Umowa o pracę, pełny etat
StPr/20/2237
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2020
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Montaż sieci zewnętrznych: instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe.
StPr/20/2244
data rozpoczęcia pracy od 15.08.2020
wynagrodzenie od od 4 300 PLN

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI: - opracowywanie dokumentacji planistycznej oraz rozkazodawczej w zakresie organizacji systemu dowodzenia i łączności; - opracowywanie wytycznych w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu łączności i informatyki, punktów do rozkazu oraz załączników wraz z uzupełnieniami; - opracowywanie wytycznych do planowania systemu łączności i zabezpieczenia teleinformatycznego na ćwiczenia i treningi prowadzone przez Komendanta 11 WOG; - planowanie systemu łączności i informatyki 11 WOG oraz koordynowanie organizacji systemu łączności i informatyki z przełożonym na okres pokoju, kryzysu, wojny oraz nadzór nad jego utrzymaniem; - opracowywanie dokumentacji związanej z osiąganiem gotowości do podjęcia działań jednostki w części dotyczącej systemu łączności; - nadzór nad zarządzaniem przydzielonymi częstotliwościami w zakresie ich przydziału i wykorzystania; - udział w organizowaniu przedsięwzięć w zakresie zgrywania i funkcjonowania systemu dowodzenia 11 WOG; - wsparcie w budowaniu i utrzymaniu infrastruktury teleinformatycznej poprzez administrowanie urządzeniami sieciowymi i końcowymi; - współuczestniczenie w budowaniu architektury sieci teleinformatycznej; - optymalizacja systemów w zakresie wydajności i wykorzystania zasobów; - implementowanie nowych rozwiązań technicznych i standardów obowiązujących w 11 WOG; - dbanie o zasady polityki bezpieczeństwa systemów i danych; - monitorowanie i podnoszenie poziomu zabezpieczeń systemów teleinformatycznych; - wsparcie techniczne dla użytkowników w zakresie konfiguracji i obsługi komputerów oraz systemów informatycznych eksploatowanych w 11 WOG; - opracowywanie i prowadzenie obowiązującej dokumentacji technicznej; - podejmowanie decyzji dot. stosowania formy, metody i sposobu wykonania zadania wynikającego z zakresu działania lub z potrzeby spowodowanej nieprzewidzianą sytuacją bieżącą; WYNAGRODZENIE: 3062,00 + 10 % premii + dodatek za wysługę lat.
StPr/20/2238
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 3 062 PLN

przygotowanie tkanin - lagowanie, rozkrawanie elementów do produkcji, podklejanie elementów
StPr/20/2239
data rozpoczęcia pracy od 17.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje między innymi: 1) Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru ze szczególnym wskazaniem na: - kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz umową, - kontrola zgodności przebiegu robót z harmonogramem oraz terminowością ich wykonania, - kontrola ilości i wartości wykonywanych robót w trakcie realizowanej inwestycji, - wydawanie poleceń w trakcie robót w formie pisemnej, poprzez wpis do dziennika budowy, - udział w komisjach technicznych powoływanych do oceny lub rozstrzygania technicznych spraw budowy w toku jej realizacji, - uczestnictwo w czynnościach odbiorowych i przekazywaniu zakończonych budów do użytkowania, - uczestnictwo w przejęciu dokumentacji powykonawczej oraz dziennika budowy od kierownika budowy po odbiorze końcowym, - sprawdzanie kompletności dokumentów przedstawianych przez wykonawcę na każdym etapie realizacji zadań, - rozliczanie budowy fakturą końcową oraz sporządzanie dokumentów przekazania środka trwałego, - uczestnictwo w komisjach ds. dokonywania przeglądów gwarancyjnych. 2) Bieżące utrzymanie dróg: remonty nawierzchni, chodników i jezdni, w tym min.: przeprowadzanie przeglądów ulic, przygotowywanie kosztorysów, danych wyjściowych, przedmiarów w zakresie remontów i budowy nawierzchni, przygotowywanie planów rzeczowo-finansowych, bieżących i rocznych w zakresie bieżącego utrzymania chodników i dróg twardych w rozbiciu na rodzaje nawierzchni, przygotowywanie dokumentacji technicznej dla robót w zakresie bieżącego utrzymania ulic, zlecanie i nadzorowanie robót na podległej sieci ulic, weryfikacja kosztorysów i faktur dotyczących zlecanych prac. 3) Sprawowanie kontroli nad przekazywaniem materiałów drogowych pochodzących z rozbiórek do depozytu. 4) Przygotowywanie materiałów do przetargów w zakresie remontów, nakładek, odnów bitumicznych, zimowego utrzymania ulic, pozimowego oczyszczania ulic, ubezpieczenia dróg. 5) Prowadzenie Systemu Ocen Nawierzchni Drogowych 6) Prowadzenie ewidencji dróg na potrzeby wydziału. 7) Dokonywanie objazdów kontrolnych ulic pod względem stanu nawierzchni, urządzeń drogowych, oznakowania, sygnalizacji świetlnej, stanu technicznego słupów oświetleniowych i trakcyjnych oraz innych urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym. 8) Kontrolowanie, czy roboty obce realizowane w pasie drogowym wykonywane są na podstawie aktualnego zezwolenia i zgodności z określonymi warunkami. Sporządzenie wymaganych sprawozdań, analiz i informacji z zakresu powierzonych prac. wysokość wynagrodzenia do uzgodnienia z pracodawcą Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: usytuowanie stanowiska pracy: przy ulicy Redłowskiej 8, budynek piętrowy, schody bez windy, bezpośredni kontakt z osobami z zewnątrz, wyjazdy słubowe w teren, sytuacje stresowe, obsługa urządzeń wyposażonych w monitory ekranowe. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu czerwcu 2020 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.
StPr/20/2240
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje miedzy innymi: - przeprowadzanie badań gruntów: metodą laboratoryjną i polową, kamiennych materiałów drogowych, - betonów cementowych, mieszanek mineralno-asfaltowych, - nawierzchni drogowych, - lepiszczy bitumicznych, - powłok malarskich, - weryfikacja recept na mieszanki mineralno-asfaltowe, - diagnostyka stanu nawierzchni, wykonywanie pozostałych badań laboratoryjnych i polowych, opracowywanie wyników badań i ich ewidencjonowanie, weryfikacja dokumentacji projektowych (koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy, szczegółowa specyfikacja techniczna), uczestnictwo w naradach ds. oceny dokumentacji projektowych, podnoszenie kwalifikacji w zakresie obowiązujących norm, nowych technologii oraz zagadnień stanowiących przedmiot działania Labolatorium. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: usytuowanie stanowiska pracy: przy ulicy Toruńskiej 174a, budynek wielopiętrowy, schody i winda, wyjazdy służbowe w teren, obsługa urządzeń wyposażonych w monitory ekranowe. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu czerwcu 2020 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.
StPr/20/2241
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2020
wynagrodzenie od od 3 100 PLN

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obeimuie między innymi: Wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru zgodnie z Prawem budowlanym oraz Prawem zamówień publicznych, w tym w szczególności: 1 . w zakresie realizacji umów w ramach bieżącego utrzymania infrastruktury tramwajowej: kontrola realizacji i jakości wykonania prac obmiarowych i utrzymaniowych związanych z infrastrukturą tramwajową i podstacjami zasilającymi trakcję tramwajową, przeprowadzanie przeglądów bieżących, rocznych i 5-letnich stanu sprawności technicznej elementów sieci trakcyjnej, napędów i sterowania zwrotnic, sygnalizacji świetlnej mijankowej, oświetlenia przystanków, rozjazdów i innych urządzeń elektroenergetycznych oraz stanu sprawności technicznej podstacji trakcyjnych, przeprowadzanie oględzin podstacji trakcyjnych, kabli trakcyjnych oraz ocenianie stanu technicznego sieci trakcyjnej i infrastruktury towarzyszącej w celu określenia ich stanu technicznego i zakresu planowanych robót remontowych. 2 w zakresie realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych prowadzonych przez ZDMiKP: przygotowywanie kompletnych wniosków o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań inwestycyjnych (w tym opis przedmiotu zamówienia) oraz uczestnictwo w procesie zamówień publicznych, uczestnictwo w pracach zespołu oceny dokumentacji projektowej i jej odbioru, protokolarne przekazanie wykonawcy w imieniu Inwestora placu budowy, kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, wymaganiami SST, normami i zasadami bezpieczeństwa, kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, umową, harmonogramem oraz terminowością wykonania, sprawdzanie kompletności dokumentów przedstawianych przez wykonawcę na każdym etapie realizacji zadań, kontrola ilości i wartości wykonywanych robót w trakcie realizowanej inwestycji oraz rozliczanie końcowe budowy, wydawanie poleceń w trakcie robót w formie ustnej i pisemnej (wpis do dziennika budowy), udział w komisjach technicznych powoływanych do oceny lub rozstrzygania technicznych spraw budowy w toku jej realizacji, rozliczanie budowy fakturami częściowymi oraz fakturą końcową wraz ze sporządzeniem dokumentów przekazania środka trwałego, uczestnictwo w czynnościach odbiorowych wraz z przekazaniem obiektu do użytkowania, 3 w zakresie pozostałych zadań: szacowanie kosztów zadań inwestycyjnych i remontowych oraz formułowanie założeń technicznych na potrzeby zlecanej dokumentacji technicznej, przygotowywanie materiałów technicznych i rzeczowych niezbędnych dla przeprowadzenia procedur przetargowych na roboty utrzymaniowe i remontowe podstacji trakcyjnych, sieci trakcyjnej i kabli trakcyjnych, uzgadnianie wszelkich wyłączeń tymczasowych, okresowych i stałych z ruchu tramwajowego, kontrolowanie terminów zakończenia gwarancji na zadaniach oraz udział w odbiorach pogwarancyjnych, prowadzenie ewidencji środków trwałych, udział w pracach zespołu ds. zabezpieczenia energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania komunikacji tramwajowej i nadzór nad prawidłową gospodarką energetyczną, dokonywanie niezbędnych uzgodnień z gestorami sieci, urządzeń i instalacji oraz Wydziałami własnej jednostki na potrzeby realizacji zadań związanych z utrzymaniem podstacji trakcyjnych i sieci trakcyjnych, sporządzanie sprawozdań, analiz, notatek i informacji dotyczących realizowanych zadań. III. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: usytuowanie stanowiska pracy: przy ulicy Toruńskiej 174a, budynek wielopiętrowy, schody i winda, bezpośredni kontakt z osobami z zewnątrz, wyjazdy służbowe w teren, praca wymagająca dłuższego stania i chodzenia, sytuacje stresowe, obsługa urządzeń wyposażonych w monitory ekranowe. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu czerwcu 2020 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.
StPr/20/2242
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 3 750 PLN

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje między innymi: windykację należności z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji publicznej w Bydgoszczy, w tym: 1 ) prowadzenie korespondencji z osobami fizycznymi, organami egzekucyjnymi oraz innymi jednostkami zewnętrznymi w sprawach z zakresu nałożonych opłat dodatkowych, 2 rozpatrywanie wniosków dotyczących ulg w postaci rozłożenia zadłużenia na raty i umarzania należności, 3 przygotowywanie pozwów do sądów w celu zasądzenia należności oraz wniosków egzekucyjnych, 4 bieżąca współpraca z Zespołem Radców Prawnych w zakresie spraw objętych postępowaniami sądowymi i egzekucją komorniczą, ewidencjonowanie dokumentacji wpływającej od organów egzekucyjnych w systemie informatycznym oraz bieżąca ewidencja zdarzeń w programie informatycznym III. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: usytuowanie stanowiska pracy: przy ulicy Toruńskiej 174a, budynek wielopiętrowy, schody i winda, obsługa urządzeń wyposażonych w monitory ekranowe, bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu lipcu 2020 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%
StPr/20/2243
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

- praca z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i chorymi psychicznie - przygotowanie Uczestników WTZ do rozmów kwalifikacyjnych, pomoc w napisaniu CV - analiza potrzeb, zdolności, już posiadanych umiejętności Uczestników - przeprowadzenie z Uczestnikami testów, które określą jego temperament, zainteresowania, wady i zalety, własne postrzeganie swojej sytuacji zawodowej - aktywne poszukiwanie miejsc praktyk zawodowych dla Uczestników WTZ - sprawowanie opieki podczas praktyk zawodowych
StPr/20/2245
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 850 PLN